PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PARASOL PRYWATNOŚCI NALEŻĄCY DO Adama Kopra, prowadzącego jednoosobową działalność pod nazwą Doradztwo Prawne Adam Koper.

INFORMACJE TE MAJĄ NA CELU POMÓC W ZROZUMIENIU JAKIE DANE ORAZ W JAKIM CELU SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE, A TAKŻE JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W TYM ZAKRESIE.

ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY
ZESPÓŁ PARASOLA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Doradztwo Prawne Adam Koper, ul. Ujastek 11, 31-752 Kraków, NIP: 6551882039, REGON: 260463402

Mogą Państwo skontaktować się z nami:
telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 721 302 341
mailowo – wysyłając wiadomość na adres: kontakt@parasolprywatnosci.pl
w siedzibie po uprzednim umówieniu wizyty mailowo bądź telefonicznie.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

 • ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

 • RZETELNOŚĆ

 • PRZEJRZYSTOŚĆ

 • OGRANICZENIE CELU

 • MINIMALIZACJA DANYCH

 • PRAWIDŁOWOŚĆ

 • OGRANICZENIE PRZECHOWYWANIA

 • INTEGRALNOŚĆ

 • POUFNOŚĆ

Chcemy Państwa zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji odbywa się z na podstawie zasad wskazanych w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego także RODO oraz zgodnie z motywem 39 Preambuły RODO.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest zgodne z prawem i rzetelne, przedstawione w przejrzysty i zrozumiały dla osób fizycznych sposób. Realizujemy obowiązki związane z informowaniem osób, których dane przetwarzamy. Dane osobowe, które przetwarzamy są adekwatne i ograniczone do celu dla którego są zbierane. Dokonujemy okresowego przeglądu danych w celu ograniczenia ich przechowywania. Realizujemy prawa osób, których dane dotyczą. Bezpieczeństwo przetwarzania danych to nasz priorytet, to samo odnosi się do zachowania danych w poufności.

 

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu w sposób wskazany powyżej.

 

CELE, PODSTAWA PRAWNA, ODBIORCY
I CZAS PRZETWARZANIA

Dla przejrzystości konieczne jest wskazanie tych informacji osobno dla każdego procesu przetwarzania danych. Szczegółowe informacje znajduję się w opisie każdego z nich.

Cel i podstawa prawna:

 1. Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów w celu realizacji przedmiotu umowy, którą zawarliśmy. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w tym celu przekazywane są w momencie zawarcia konkretnej umowy lub na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Przetwarzamy dane osobowe pracowników i współpracowników naszych Klientów, które od niego uzyskaliśmy w celu umożliwienia realizacji przedmiotu zawartej umowy. Przetwarzanie to ogranicza się do niezbędnego minimum. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przekazywane są w momencie zawierania umowy lub pozyskania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania:

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są do czasu wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane gdy jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres jaki wymagają tego przepisy prawa (realizacja obowiązków rachunkowych, podatkowych).
 2. Dane osobowe pracowników i współpracowników naszych Klientów przetwarzane są przez okres umożliwiający realizacji naszego uzasadnionego interesu, a po tym czasie mogą być przetwarzane gdy jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług informatycznych, serwisantom sprzętu, agencjom reklamowym, biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym usługi prawne.

Cel i podstawa prawna:

 1. Przetwarzamy dane osobowe osób, które kontaktują się z nami przez stronę internetową lub telefonicznie w celu odpowiedzi na przekazane nam zapytania. Przetwarzanie to ogranicza się do obsługi takiego zapytania. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przekazywane są w momencie pozyskania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania:

 1. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż jest to konieczne do obsługi przekazanego zapytania, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług informatycznych, serwisantom sprzętu, agencjom reklamowym, biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym usługi prawne.

Cel i podstawa prawna:

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy w celu związanym z procesem zatrudnienia. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z art. 221 1 Kodeksu pracy, w zakresie w jakim nie wynika to z przepisów prawa przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody kandydata do pracy, w tym wypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie przygotowania oceny kandydata do pracy jest nasz prawnie uzasadniony interes. W tym zakresie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania:

Dane osobowe przetwarzane są do momentu zakończenia rekrutacji, chyba że kandydat do pracy wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim wypadku jego dane będziemy przetwarzać przez okres 1 roku od momentu zakończenia rekrutacji, na podstawie której rozpoczęliśmy przetwarzać dane kandydata bądź do czasu odwołania przez niego zgody, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług informatycznych, serwisantom sprzętu, biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym usługi prawne.

Cel i podstawa prawna:

 1. Przetwarzamy dane osobowe naszych Kontrahentów w celu realizacji przedmiotu umowy, którą zawarliśmy. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w tym celu przekazywane są w momencie zawarcia konkretnej umowy lub na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. Przetwarzamy dane osobowe pracowników i współpracowników naszych Kontrahentów, które od niego uzyskaliśmy w celu umożliwienia realizacji przedmiotu zawartej umowy. Przetwarzanie to ogranicza się do niezbędnego minimum. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przekazywane są w momencie zawierania umowy lub pozyskania danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przetwarzania:

 1. Dane osobowe Kontrahentów przetwarzane są do czasu wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane gdy jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres jaki wymagają tego przepisy prawa (realizacja obowiązków rachunkowych, podatkowych).
 2. Dane osobowe pracowników i współpracowników naszych Kontrahentów przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację naszego uzasadnionego interesu, a po tym czasie mogą być przetwarzane gdy jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług informatycznych, serwisantom sprzętu, agencjom reklamowym, biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym usługi prawne.

POTENCJALNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych. Ma ona również prawo do uzyskana kopii przetwarzanych danych, które jej dotyczą.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne

Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą, może żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych. Administrator zaprzestaje wówczas wykonywać operacji na danych, za wyjątkiem takich operacji, na które osoba ta wyraziła zgodę. Administrator zaprzestaje wówczas również ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, osoba fizyczna, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w tym, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

 

Osoba fizyczna, której dane dotyczą, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – może żądać od Administratora wydania danych w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, osoba fizyczna, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba fizyczna. której dane dotyczą, ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

PLIKI COOKIES

Wchodząc pierwszy raz na naszą stronę w dolnym pasku zostanie wyświetlona informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Jeżeli odrazu podjąłeś decyzję o akceptacji stosowania przez nas plików cookies kliknij „Rozumiem i akceptuję”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij w przycisk „Polityka Prywatności”. Zostaniesz przeniesiony do niniejszego dokumentu wyjaśniającego kwestie związane m.in. ze stosowanymi przez nas plikami cookies.  Jeżeli nie chcesz żeby pliki te były stosowane w możesz je wyłączyć z poziomu ustawień swoje przeglądarki. Oto linki do wskazówek jak to zrobić w wybranych przeglądarkach:

 • https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectlocale=pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Uprzejmie informujemy, że wyłączenie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na korzystanie ze naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Logi serwera i strony

Informujemy, że  podczas korzystania ze strony do serwera, na którym znajduje się nasza strona kierowane są zapytania. Rejestr tych zapytań tworzony jest w sposób automatyczny, niezależny od użytkownika. Logi znajdują zastosowanie w prowadzeniu analiz trybu pracy systemów informatycznych. Można na ich podstawie prześledzić tryb działania serwera, albo stworzyć statystyki. Logi pozwalają też na wykrywanie nieprawidłowości w systemie czy prób włamań do niego.

Wpis zdarzenia w rejestrze zawiera zazwyczaj następujące informacje:

 • Czas dokonania zdarzenia 

 • Rodzaj zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia,

 • Opis zdarzenia,

 • Nazwa użytkownika i adres IP,

 • Dane o pobieranych plikach.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat zachęcamy do zapoznania się do informacji udostępnionych przez naszego hostingodawcę:

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, tj.

 • Sesyjne – które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki interetowej;
 • Stałe – są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w danym pliku bądź do ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies, które wykorzystujemy możemy podzielić także na:

 • Pliki cookies własne – skonfigurowane na własne potrzeby, przede wszystkim w celu zapewnienia właściwego działania naszej strony internetowej;
 • Pliki cookies zewnętrzne – skonfigurowane i dostarczone przez podmioty zewnętrzne, w celu umożliwienia skorzystania z rozwiązań dostarczanych przez Podmioty trzecie na rzecz naszej strony internetowej.

Podmioty zewnętrzne, których pliki cookies stosujemy:

GOOGLE LLC – GOOGLE ANALYTICS – służą do prowadzenia statystyk dla naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji odsyłamy do szczegółowego opisu sposobu działania i polityki prywatności Google Analytics, która jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/?hl=pl

 

 

PARASOL PRYWATNOŚCI – POLITYKA PRYWATNOŚCI V.1.2.20 | AVOCADO GROUP SP. Z O.O. ©